Om uddannelsen

Uddannelsen som Tryghedsambassadør var et modulopdelt forløb på syv kursusdage og omfattede alle cirka 740 medarbejdere i Hjemmepleje Aalborg.

Medarbejderne i Hjemmepleje Aalborg er nu uddannet til at virke som Tryghedsambassadører.

Se film om uddannelsen som Tryghedsambassadør 

Modul 1 Brandforebyggelse og formidling (2 dage)

Medarbejderne udvikler kompetencer, så de bliver i stand til at skærpe ældre menneskers bevidsthed om brandrisiko og røgalarmer i eget hjem. De har kompetence til selvstændigt at fungere som brandambassadører i ældre borgeres hjem og tænker brandsikkerhed ind som en naturlig del af deres hverdag.

Indholdstemaer:

 • Brandbevidsthed
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Reaktionsmønstre ved brand
 • Brandforebyggelse i praksis
 • Samtale og spørgeteknik

Modul 2 Ambassadør og dialog (2 dage)

Medarbejderen bliver med enkle midler i stand til at skabe en god og tillidsfuld dialog med den ældre medborger, for derigennem at sikre tryghed og godt samarbejde.

Indholdstemaer:

 • Grundlæggende kommunikation om kvalitet og omsorg
 • At kunne tale om dagsaktuelle emner
 • At kunne leve sig ind i den ældres livsfortælling og nuværende livssituation
 • At kunne gå i dialog med borgere, som har det vanskeligt
 • At kunne italesætte værdier og den service, som Hjemmepleje Aalborg også leverer

Modul 3  Sikkerhed i hjemmet og forebyggelse af ulykker (1 dag)

Medarbejderne lærer at screen en borgers bolig og spotte ulykkesrisici med fokus på faldulykker og brand

Indholdstemaer: 

 • Situationer der typisk indebærer risiko for ulykker i de ældre borgeres hjem
 • Fokus på forebyggende elementer som f. eks. boligindretning så fald forebygges
 • Fokus på sikkerhed og egenomsorg
 • Håndtering af ulykkessituationer - og efterbehandling

Modul 4 Nødbehandling (2 dage)

Medarbejderen bliver i stand til at handle på akut opståede skader eller sygdomssituationer samt at kunne varetage den kollegiale omsorg og lære at se eventuelle faresignaler, der indikerer at en kollega har brug for støtte og eventuel hjælp.

Indholdstemaer:

 • Stressmønster
 • Advarselssignaler
 • Fysiske symptomer
 • Psykiske symptomer
 • Hvad kan jeg gøre for min kollega?
 • Hvor kan jeg gå hen med mit problem?
 • Støtteberedskab
Del indhold